Selecteer een pagina

De Dordtse gemeenteraad is in haar vergadering van 19 december 2023 akkoord gegaan met het voorstel van het College om de bestemming van het perceel Prunuslaan 25 te wijzigen.  Nu kunnen er woningen worden gebouwd.

In het huidige bestemmingsplan was de voormalige wijkcentrale van de KPN bestemd als een maatschappelijke nutsvoorziening. Het was daardoor niet mogelijk om op deze locatie woningbouw te realiseren. De bestemmingsplanherziening was nodig om voor deze locatie woningbouw mogelijk te maken.

Het raadsbesluit met het bijbehorende bestemmingsplan wordt gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende die termijn kan nog beroep  worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarna wordt het besluit onherroepelijk verklaard.

Archieven